Correcties

Met grote zorgvuldigheid hebben verschillende mensen samen met de auteur gewerkt aan dit boek. Toch zijn er hier en daar nog foutjes achtergebleven. Op deze pagina zijn de belangrijkste correcties te vinden.

pagina 35
Dit zijn kleine blaasjes waarin stoffen zijn opgeslagen, die worden samengevoegd of worden afgebroken.

pagina 74
Voetnoot 13. Fysicus en neurowetenschapper Loren Haarsma (2003, p. 74) vat deze benadering als volgt samen: …. 

pagina 92
Titel paragraaf 9: Indeterminisme en potentialiteit

pagina 136
Bij sommige exemplaren van het boek is het sterrenstelsel niet goed te zien, de foto is te zwart of het geel is niet goed afgedrukt. Hieronder de foto gemaakt met de Hubble Space Telescope.

 

Figuur 1. Ultra Deep Space-foto gemaakt met de Hubble Space Telescope.

De opname is gemaakt in de richting van het sterrenbeeld Fornax. Het grootste sterrenstel­sel is spiraalvormig en heeft op de foto een afmeting van ongeveer 300 pixels. Het hele ge­zichtsveld van de HST-camera bedroeg 6200×6200 pixels, waarvan in deze figuur een deel van 2400×2400 pixels getoond is (foto: NASA).

pagina 137  In de kadertekst is de formule weggevallen.

Berekening van de afstand

Op de foto is het geelwitte sterrenstelsel 300 pixels groot en dat komt overeen met ongeveer 2,5 millimeter. Spiraalvormige stelsels hebben gemiddeld een afmeting van circa 150.000 lichtjaar. De brandpuntsafstand van de telescoop is 57,6 meter. De afstand tot het sterrenstelsel is dan te berekenen uit de verhouding B/f = V/s, daaruit volgt s = 3,4 miljard lichtjaar.

pagina 173 bovenaan:
Dit wonder van Gods wonen bij de mensen maakt de aarde als het ware tot een tempel, een heilige plaats voor de ontmoeting tussen God en mens.

pagina 221 Bij de beschrijving van translatie en transcriptie zijn codons verward.

Het messengerRNA is niet een kopie van het gen, maar van het complementaire deel van het gen. In de kadertekst moet de tabel de volgorde van de drie codons als volgt zijn:

ACC (codon van het gen) 
TGG (complementaire codon)
ACC (codon van mRNA) 
UGG (codon van het transfer-RNA).

pagina 222 Hier staat dezelfde vergissing in figuur 3. 

pagina 226-227 De tekst staat in verkeerde volgorde, moet als volgt zijn:

pagina 226
Op bijna iedere cel van ons lichaam staat een soort antenne: het is een trilhaartje, dat vastzit in het celmembraan en ongeveer vijf micrometer naar buiten steekt. Met zo’n trilhaartje kan een cel signalen uit de omgeving ontvangen. We zouden dit organel een multifunctioneel zintuig kunnen noemen. Het is gevoelig voor mechanische en chemische veranderingen in de omgeving, zoals trillingen, de aanwezigheid van hormonen en zelfs van licht.
pagina 227
Sommige trilhaartjes kunnen ook actief bewegen. Cellen met zulke trilhaartjes vinden we bijvoorbeeld in de oren en in de luchtwegen. Trilhaartjes zijn samengesteld uit negen setjes van twee stevig aan elkaar gekoppelde constructiebuisjes van nano-formaat (zie figuur 5). Zo’n constructiebuisje wordt een microtubulus genoemd. Elke microtubulus zelf is opgebouwd uit een soort blokjes. Zo’n blokje is een combinatie van twee eiwitten: alfa en bèta tubuline.

 

pagina 313
Ander, moleculair, onderzoek wijst nog sterker op het ontstaan van complexe levensvormen ongeveer anderhalf miljard jaar geleden.

pagina 319 tekst boven figuur 7:
In figuur 7 is de datering van de fossielen weergegeven in combinatie met de fossiele resten. Daarbij is steeds een van de voorste ledematen getoond: de humerus is zwart roze weergegeven, de ulna geel en de radius paars, blauw.

pagina 370
 ‘De kans dat zo’n keten toevallig ontstaat – door mutaties van de
bijbehorende genen – is heel klein omdat …’ In deze zin staat: 20 tot de macht 100 is ongeveer 10 tot de macht 30. Dat laatste moet zijn 10 tot de macht 130 (mogelijkheden).

pagina 450, paragraaf 9:
Ook de apostel Paulus schrijft in zijn brieven dat er een groot verschil is tussen de menselijke bestaanswijze van de nieuwe en van de huidige schepping, in ieder geval voor zover het mensen betreft.

pagina 461, paragraaf 9:
Mart-Jan Paul (2017) schreef het boek
Oorspronkelijk, overwegingen bij schepping en evolutie waarin hij onderzoekt of de evolutietheorie te verenigen valt met het christelijke scheppingsgeloof.

pagina 464, paragraaf 10:
Denk maar aan de maatschappelijke onrust over de edelherten in natuurgebied Oostvaardersplassen. Moeten we ze bijvoeren, of afschieten bij gebrek aan natuurlijke vijanden?

Bedoeld zijn de protesten in 2018 tegen het afschieten van edelherten omdat de populatie te groot werd en er daardoor een voedseltekort was. 

pagina 487, midden van de pagina:
In feite hebben ze dan iets van die vouwinstructies kunnen achterhalen.